در رابطه با دسته‌بندی بازخورد از سایت

گفتگو در مورد سایت، این سازمان، چگونه کار می کنه٬ و چطور می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم.